Samenzweringen in de 21e eeuw

Het woord “Samenzwering”

Het woord “Samenzwering” bestaat uit de woorden “samen” en “zwering”, dus mensen die samen gezworen hebben om een gemeenschappelijk doel na te streven. Het woord “zweren” komt voor in de term “een zwerende wond”, iets wat schade opgelopen heeft en niet echt heelt. Iets wat ettert. Het heelt niet doordat er nadelige invloeden in blijven komen en het is het symptoom van iets wat niet strookt met het respecteren van andere mensen. Dat gaat zweren. Het is een uiting van iets dat niet congruent is met de ziel.

De term “Samenzwering” wordt gebruikt als de betekenis voor het zich groeperen van mensen die niet de beste interesse meer hebben voor de rest van de wereld en de mensen om zich heen. Ze zijn uit op persoonlijke rechtvaardiging of gewin van eigen middelen.

Het zweren gebeurt van oudsher op verschillende manieren. Enerzijds door het spugen door twee vingers, het spugen in de hand en een handdruk geven, het zweren met de hand op het hart, als ware het hart daarmee een zwaarder gewicht gevend met datgene wat uitgesproken wordt in de bezwering.

“Bezwering” is een woord dat meerdere interpretaties heeft. Vanuit de niet-paranormale wereld wordt het gezien als een magische kwelling met slechte intenties om iemand kwaad te doen of een hak te zetten. Een bezwering kan ook in de positieve zin worden toegepast door magiërs om een bepaalde balansverschuiving in de energetische verhoudingen te bewerkstelligen.

In de huidige wereld

Samenzwering vindt op kleine en grote schaal plaats op dit moment in de wereld. Mensen voelen meer dan ooit de behoefte om ergens bij te horen, al is het maar omdat het fysieke contact geminimaliseerd is. Hierdoor wordt de behoefte om dat weer te hebben en op psychisch vlak tot een bepaalde groepering behoren alleen maar sterker. Dit omdat de lichamelijke bevestiging van het onderdeel zijn van een groep niet meer aanwezig is.

Samenzweringen op kleine schaal vinden plaats doordat mensen gezamenlijk dingen organiseren tegen de maatregelen om enerzijds verzet te tonen, anderzijds te worden gesterkt en bevestiging te krijgen voor hun behoefte naar een “terug naar het oude normaal”. Tegelijkertijd zijn de samenkomsten een mooie bevestiging van het ergens toe kunnen behoren, wat in die zin ook een samenzwering is van gelijkgestemden. Dit zijn mensen die impliciet eenzelfde beeld over een bepaald onderwerp hebben en ook het van elkaar weten dat ze deze gelijkenissen hebben qua beeld op een onderwerp. Deze gelijkenis is niet altijd uitgesproken, is wel voelbaar en creëert een band binnen de groep van mensen die samen is.

De samenzwering op hoger niveau is op een gebied van de elite waarbij mensen zich op een bepaalde manier beter voelen dan het “gewone volk”, om met hun woorden te spreken, omdat ze meer geld en meer macht hebben en deze laatste ook kunnen uitoefenen. Nog steeds vanuit de beste intentie voor de wereld als geheel, maar met uiteindelijk hele destructieve gevolgen. Het Engelse spreekwoord daarvoor luidt dan ook: “The road to hell is paved with good intentions.” Deze gevolgen hebben ze wel gepland, maar zijn voor hun een noodzakelijk middel om het doel wat zij voor ogen hebben, te bereiken.

Vermindering overbevolking

Dit doel is vermindering van de overbevolking om ten einde de mensheid te redden en de aarde weer te kunnen laten herstellen. Zij zien geen weg om dit te doen op geleidelijke schaal en vinden het dus nodig om dit op grote schaal binnen korte tijd te realiseren, omdat zij denken dat de aarde zich anders niet meer zal herstellen. Met als gevolg veel leed en sterfte onder de mensheid van de zwakkeren. Dit is ook precies wat de elite voor ogen heeft.

De arrogantie die daarbij komt kijken, komt voort uit een gevoel van weldaad, het gevoel van macht en middelen inzetten, zogenaamd ten dienste van anderen. Ze vergeten dan voor het gemak even dat een groot gedeelte van die anderen bij het realiseren van dat doel zouden omkomen en daarmee ook zeker niet geholpen zijn.

De nood die zij voelen, is hoger dan dat hij daadwerkelijk is. Vandaar omdat zij die nood hoger voelen, vinden zij ook dat deze manieren van versneld controle uitoefenen op de burgers een noodzakelijk kwaad is, wat nou eenmaal moet gebeuren om aarde en mensheid te redden.

De andere kant is wel dat er daardoor ook meer tegenstrijdigheden ontstaan tussen verschillende samenzweringen, groot en klein. Er vindt een polarisatie plaats waardoor de groeperingen enerzijds hechter worden, anderzijds onderling verder uit elkaar komen te staan, wat meer strijd oplevert. Het is ook een gewenst gevolg van het instellen van de maatregelen, juist om de bevolking verder te polariseren, in de hoop dat ze onderling ook daardoor gaan bijdragen aan de vermindering van de wereldbevolking, door oorlog, strijd, woede en agressie en het onderling zoveel haat en weerstand te creëeren dat men bereid is om daarvoor te moorden.

Deze tendens is al enkele jaren geleden ingezet en gepland, zoals vele bewijsmaterialen daarvoor reeds beschikbaar zijn. De reden waarom ze dit ook niet hebben verborgen is om juist die polarisatie aan te wakkeren en een manier te vinden om twee nader te bepalen groeperingen binnen de wereldbevolking tegen elkaar op te zetten en tegelijkertijd de controle en DNA te kunnen checken van diegenen waarvan zij vinden dat ze het waard zijn om te blijven overleven in de nieuwe wereldorde.

De elite en de effecten

Vanzelfsprekend zullen de elite-mensen met geld en macht zichzelf altijd rekenen tot onderdeel van de nieuwe wereldorde en dit is ook precies waarom het niet zal werken. De kieskeurigheid die ze naar de wereldbevolking hebben qua wie wel en niet mag overleven, hebben ze niet naar zichzelf. Zelfreflectie ontbreekt hierbij en daarnaast menen ze door hun geld en macht ook voldoende kennis en wijsheid te hebben om dit te mogen doen en te kunnen doen, waardoor ze de acties die ze bewerkstelligen, voor zichzelf goed praten.

Helaas hebben ze het niet bij het juiste eind. Het is wel raadzaam om de wereldbevolking te laten slinken, maar het is veel bevorderlijker voor de mensheid in het algemeen om dit op een geleidelijke, en vanuit intrinsieke motivatie, te realiseren omdat dat de enige manier is om het langdurig te laten slinken met goedkeuring en bewustzijn van de gehele mensheid.

Sterker nog, wanneer er op deze abrupte wijze vorm wordt gegeven aan een vermindering van de wereldbevolking zal de weerstand hierop juist veel groter worden, wat na het overwinnen door het volk een tegengestelde reactie zal creëeren om juist weer bevolkingsgroei aan te moedigen. Dit uit haat en uit het publiekelijk afkeuren van het gedrag en de intenties van de elite en om een uiting te kunnen geven aan de nieuw verworven vrijheid om er te mogen zijn, analoog aan de baby boom na de 2e Wereldoorlog.

Deze hernieuwde groei van de bevolking na de overwinning van de onderdrukking zal juist het probleem alleen maar erger maken qua overbevolking, uitputting van bronnen van de aarde, vervuiliging en oververhitting van de aarde en de CO2 uitstoot. De natuur zal daarop weer reageren en proberen de balans daarin enigszins te herstellen. Met de intelligentie van de mensheid hebben zij hun onbeperkte groei verworven. Het is nu ook belangrijk dat die nieuwe intelligentie zo ver gaat reiken dat ze verstandig blijven omgaan met de leefomgeving die ze nodig hebben om voort te kunnen bestaan.

Wat hebben we nodig?

Helaas is dit nog niet zo ver en vereisen we wat inzichtrijke leiders en wijsgeren die na de opstand en het overwinnen van de elite de macht krijgen en op enigszins subtiele wijze alsnog de graduele afslanking van de wereldbevolking kunnen bewerkstelligen op een manier die duurzaam is en blijvend. Alleen dan kan er door middel van draagvlak creatie onder de wereldbevolking voor het slinken ervan op lange termijn een vreemdzame oplossing komen en kan de aarde zich herstellen zodat hopelijk uiteindelijk de mensheid weer in harmonie kan leven met zijn leefomgeving en alle andere onderdelen van de natuur.

Tot dusver samenzwering. Ook de samenzwering kan bijdragen aan deze slinking van de wereldbevolking wanneer mensen zich gezamenlijk toeleggen op de realisatie van deze slinking. Niet door te moorden, maar verstandig om te gaan met de evolutie en reproductie van de mensheid.

Het is niet haalbaar voor een economie om het oude adagium van continue groei te kunnen handhaven. Het heeft in het verleden vele malen tot golfbewegingen geleid, met pieken en de dalen, crises en euforische tijden. Het is belangrijk dat de focus vanaf nu wordt gelegd op duurzame economieën. Economieën die kunnen voort bestaan en die robuust worden tegen de natuurrampen en kronkels in de hoofden van verschillende leiders. Een economie die erop gebouwd is om iedereen een gelijkwaardig bestaan te kunnen bieden, zonder dat daarvoor continue groei meer nodig is. Zonder dat de ego's van mensen altijd de overhand krijgen om maar meer en meer te willen zonder grenzen, als vanuit een bodemloze put waar nooit een stadium bereikt zal worden waarbij het simpelweg voldoende en genoeg is. Deze mentaliteit zorgt uiteindelijk voor de vernietiging van de aarde.

Er zijn een hoop mensen die deze onbeperkte en destructieve groei wel nastreven, maar het is de verantwoordelijkheid van de leiders om dit binnen beperkingen te blijven toestaan om enerzijds deze mensen tevreden te houden, ruimte te bieden voor ontwikkeling en leermomenten en anderzijds deze niet de overhand te laten nemen, wat zou resulteren in de beëindiging van de wereldbevolking. Dat zou jammer zijn.